GENERALFORSAMLINGEN ER AFLYST PGA. CORONA VIRUS

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling antenneforening TOLVEREN, mandag den 16. marts 2020 kl. 1900 i sidehuset ved Brændkirken. Agtrupvej 114.

Dagsorden for generalforsamlingen i henhold til foreningens vedtægter.

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Aflæggelse af regnskab.

4. Fastsættelse af medlemsbidrag og tilslutningsafgift for det kommende år.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse.

7. Valg af 1 – 2 bestyrelse suppleanter.

8. Valg af 2 revisorer.

9. Eventuelt.

Forslag til behandling under dagordenens punkt 5 skal, med navns underskrift, tilstilles et bestyrelsesmedlem senest den 2. marts 2020

Vedr.: punkt 4.: Bestyrelsen forslår uændret medlemsbidrag samt uændret tilslutningsafgift.

Vedr.: punkt 6.: På valg er Jørn Larsen, Kurt Strømgaard, Holger Agerskov  modtager genvalg.

Bestyrelsen ser frem til stort fremmøde.

På bestyrelsens vegne